Algemene voorwaarden CrossFit 5311

 

Artikel 1 – Algemeen

1. Door inschrijving bij CrossFit 5311 verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

1. CrossFit 5311 heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. CrossFit 5311 en/of haar leiding en CrossFit 5311 trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
3. CrossFit 5311 en/of haar leiding en CrossFit 5311 trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
4. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
5. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
6. De deelnemer zal CrossFit 5311 en/of haar leiding en CrossFit 5311 trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.
7. CrossFit 5311 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72499370.

 

Artikel 3 – Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 maanden.
3. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
4. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch één maand verlengd.
5. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand; Opzeggingen dienen schriftelijk of per email te worden ingediend.
6. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de wijziging ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
7. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland voor een periode van 2 maanden of langer kan de geldigheid van het lidmaatschap worden opgeschort. CrossFit 5311 heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

 

Artikel 4 – Huisregels

1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit 5311 gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit 5311 gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapskosten of teruggave.

 

Artikel 5 – Lessen

CrossFit 5311 behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

1. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit 5311 de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
2. CrossFit 5311 behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit 5311 te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit 5311 te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
3. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit 5311 trainer van CrossFit 5311 zal CrossFit 5311 geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

 

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

1. CrossFit 5311 behoudt zich het recht voor om abonnementsgelden eenmaal per jaar te indexeren. Leden worden ten minste één maand voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de hoogte gesteld.
2. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso en geldt steeds voor de daarop volgende maand.
3. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is CrossFit 5311 gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.
4. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
5. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.
6. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit 5311 heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit 5311.

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens

1. CrossFit 5311 verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in de WODapp, waarin alle deelnemers van CrossFit 5311 zijn opgenomen. WODapp, CrossFit 5311 en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit 5311 te worden doorgegeven.

 

Artikel 8 – Overige bepalingen

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels/box rules van CrossFit 5311. De huisregels/box rules staan op de website van www.cf5311.nl.
2. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit 5311 beoordeeld en beslist.
3. CrossFit 5311 behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

CONTACT

CrossFit 5311
Rondgang 26
5311 PB Gameren
+31 6 11 06 03 42

STEL JE VRAAG
info@crossfit5311.nl

STAY IN TOUCH